İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMALARIMIZ
Nisan 7, 2020
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUN DA İŞVEREN SORUMLULUKLARI
Temmuz 29, 2020
Hepsini Göster

BİR YANLIŞ ALGIYI DÜZELTMEK

4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 1/7/2020 tarihinde almaları gereke iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmetleri 31/12/2023 tarihine ertelenmiştir.

Konu işverenlerce daima yanlış anlaşılmakta ve kanuni sorumluluklarını yerine getirmemektedirler. Ertelenen hizmet alma zorunluluğu “iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmetleri” dir, işverenin kanun gereği aşağıda sıralanan görev ve sorumlulukları ertelenmemektedir. Söz konusu sorumlulukları işverenler yerine getirmek zorundadırlar. Aksi takdirde idari yaptırımlar ve para cezaları ile karşı karşıya kalacaklardır.

İşverenler vergi levhalarında ki ana faaliyet kodu ve adı kısmında yazan tehlike (Nace) kodunu bilmelidir. Buna görev görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler ise kanun gereği “iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmetleri” ni ve kanunda belirtilen görev ve sorumluluklarını kanun yürürlüğe girdiği tarihten(01. 01.2013) itibaren almaları gerekiyor.

İŞVERENİN  SORUMLUĞUNDA ÖNCELİKLE YAPILMASI GEREKEN ÖDEVLER

6331 Sayılı kanun gereği işletmelerde ve eklentilerinde  iş sağlığı ve güvenliği noktasında alınması gereken tüm önlemler,alınmış önlemlerin denetimi vs tüm çalışmalardan işveren sorumludur. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği noktasında iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile çalışması sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

İşverenler şirket kurmakla (şahıs yada tüzel kişilikli)  ağır sorumluluklar altına girdiklerini bilmeleri gereklidir. Şirketleri kurulup onay aldıktan sonra aşağıda bahsedilen kanunlar ve alt mevzuatlarına uygun çalışmak zorundadırlar.

Olası yaşanacak iş kazaları sonrası , yada diğer kanunlar gereği karşılaşacakları idari yaptırımlar karşısında ben bilmiyordum,duymadım, görmedim demeye hakları yoktur. İşverenler kendilerini eğitmeli, her gün öğrenmelidirler. Mutlaka eğitimi, cesur ( doğruları söyleyen, gücün önünde eğilmeyen, riyakar olmayan, ahlaklı, eğitimli, işin ehli ) danışmanlarla çalışmalıdırlar.

İşverenler 6331 saylı kanunu uygulamaya koyarken, 4857 saylı iş kanunu,5510 sayılı SGK kanunu, borçlar kanunu,Türk ceza mahkemeleri kanunu ,ticaret kanunu ,vergi kanunu vs kanunların karşısında eş amanlı olarak sorumlu olduklarını unutmamaları gereklidir.

6331 sayılı kanun gereği İSG profesyonelleri ile çalışıyor olasalar dahi işverenlerin zorunlu olarak yapmaları  gereken ödevleri  aşağıda belirtilmiştir. 

1. İşveren iş yerindeki tehlikeleri belirleyecek, tehlikelerin oluşturacağı riskleri belirleyecek ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için önlemler alacak. Risk değerlendirmesi yapacak yada yaptıracak.

2. İşveren Acil durumlarda müdahale etmek için acil durum planı hazırlayacak yada hazırlatacak. Acil durum planı gereği acil durum ekipleri kuracak.Tehlike sınıfına gör az tehlikeli 20, tehlikeli,15 çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler 10 kişiden bir kişiyi ilk yardım eğitimine gönderecek. Eğitim alanlar ilk yardım ekibi içinde görevlendirilecek.

3. Acil durum yönetmenliği gereği işletmenin bina yapısı göz önüne alınarak çalışma alanlarında tahliye  kat planları oluşturulacak bu planlara uygun uyarı levhaları, yangın tüpleri yerleştirilecek. Acil toplanma alanı belirlenecek .

4. İşveren tüm çalışanların sağlık gözetimleri yaptıracak. Sağlık gözetimleri az tehlikeli sınıfta 5 yıl ,tehlikeli sınıfta 3 yıl, çok tehlikeli sınıfta 1 geçerlidir.  Sağlık muayeneleri Yönetmenlik gereği yenilenmesi gerekli hallerde yenilenecek.  Tüm İSG evrakları, işçi özlük dosyaları yönetmenliğe uygun bir şekilde arşivlenecek.

5. İşveren tüm çalışanları iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almalarını sağlayacak (Eğitimler az tehlikeli sınıfta 3 yılda bir en az 8 saat , tehlikeli sınıfta 2 yılda bir en az 12 saat , çok tehlikeli sınıfta yılda bir en az 16 saat olarak gerçekleştirilmektedir.

6. Hazırlanacak risk değerlendirmesi, acil durum planı az tehlikeli sınıfta 6 yıl , tehlikeli sınıfta 4 yıl, çok tehlikeli sınıfta 2 geçerlidir, Risk değerlendirme yönetmenliğinde iş kazası sonrası, iş yerinin değişmesi, yeni araç alımı vs (yeni tehlikeler ortaya çıktığında) durumlarda risk değerlendirmesi, acil durum planları revize edilir.

7. Yılda 1 yangın, deprem vs. acil durum tatbikatları yaptırılmalıdır.

8. İş yerlerinde İSG duyuru panoları asılmalı, gerekli talimatlar bu alanda ilan edilmelidir.

9. İş yerlerinde ihtiyaç duyulan uyarı levhaları temin edilip ilgili noktalara yerleştirilmelidir.

10. Risk değerlendirmeleri sonucunda ihtiyaç duyulan ortam gözetimleri yaptırılmalıdır. (Aydınlatma,termal konfor,gürültü,titreşim, topraklama kontrolü, elektrik panolarının kontörlü, hijyen ölçümleri vs.)

11. İşletmeni üretim durumuna göre patlamadan korunma dokümanı hazırlanmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

İlgili kanuna ve idari para cezalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat…

https://www.csgb.gov.tr/para-cezalari/idari-para-cezalari

https://www.csgb.gov.tr/isggm/hizmetlerimiz/idari-para-cezalari

https://www.resmigazete.gov.tr

İş Güvenliği Uzmanı: Zafer İSKENDEROĞLU

Firma: KARTAL İş Güvenliği Mühendislik ve Danışmanlık

GSM. 05330253754 e-posta: zafer@kartalisg.com

WhatsApp chat